Proje Hakkında

Rio Sözleşmeleri Kapsamında Türkiye’nin Kapasitesi’nin Değerlendirilmesi (NCSA) projesinin temel amacı, küresel çevre konularını ele almak üzere ülke düzeyinde kapasite geliştirme önceliklerini ve ihtiyaçlarını belirlemek ve özellikle de Türkiye’nin UNCBD (Birleşmiş Milletler Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi), UNCCD (Birleşmiş Milletler Çölleşmeyle Mücadele Sözleşmesi) ve UNFCCC (Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi) kapsamı altındaki mevcut taahhütlerini gerçekleştirmesi amacıyla ülkenin kapasitesini artırmaktır. NCSA süreci aynı zamanda aşağıdaki özel hedefleri taşımaktadır: 

  • Biyoçeşitlilik, iklim değişikliği ve arazi bozulması/çölleşme tematik alanları kapsamında eylem için öncelikli küresel çevre meselelerini belirlemek, tasdik etmek ve gözden geçirmek;
  • Üç tematik alan içindeki ilgili kapasite oluşturma ihtiyaçlarını araştırmak;
  • Gelecekte yapılacak harici fonlama yardımına yönelik olarak hedeflenmiş ve eşgüdümü sağlanmış eylem ve talepleri araştırmak; ve
  • Ülke eylemini daha geniş ulusal çevre yönetimi ve sürdürülebilir kalkınma çerçevesine bağlamak.

 Söz konusu projenin ikincil bir amacı ise kapasite geliştirme ihtiyaçlarının süregelen değerlendirmelerini kolaylaştıracak olan uzun vadeli bir eşgüdüm mekanizması kurmaktır.

Yukarıda belirtilen hedefleri gerçekleştirmek amacıyla NCSA Projesi, Çevre ve Kalkınmaya ilişkin Ulusal Program aracılığıyla uygulanacaktır. Aynı zamanda yakın zamanlarda tamamlanmış ya da şu anda uygulanmakta olan başlıca kapasite geliştirme unsurlarını taşıyan pek çok projeden envanter sağlayacaktır. Bunlardan bazıları aşağıda belirtildiği şekildedir:

  •  2007’de gözden geçirildiği şekliyle Ulusal Biyoçeşitlilik Stratejisi ve Eylem Planı (NBSAP) ile NBSAP’nin gözden geçirilmesi sırasında düzenlenen çalıştayların sonuçları.
  •  Ulusal Ormancılık Programı tamamlanmıştır. Söz konusu program, Orman Genel Müdürlüğü koordinasyonu altında hazırlanmıştır.
  • Elektrik İşleri Etüt İdaresi bünyesinde Ulusal Enerji Tasarrufu Merkezi (NEEC) tarafından üstlenilen ve yıllık enerji tüketimi 2.000 ton petrol muadilini aşan 500 sınai müesseseyi kapsayan izleme faaliyetleri;
  • Enerji kullanımıyla ilgili çeşitli kalkınma senaryolarına ilişkin sera gazı emisyonlarıyla ilgili mevcut en kapsamlı analiz olan, Dünya Bankası tarafından fonlanan analiz “ Türkiye Enerji ve Çevresel Gözden Geçirme- Görev 7: Enerji Sektörü Modellemesi”;
  • Türlerin genetik çeşitliliğinin korunması, ekosistemlerin korunması, biyogüvenlilik, organik çiftçilik, dağ ekosistemleri ve ekoturizme ilişkin süregelen projelerin ve programların yanı sıra özellikle bunların kapasite ihtiyaçlarının değerlendirilmesi gelişim öğeleri;
  • Çölleşme ile Mücadeleye yönelik mevcut Ulusal Eylem Planı (NAP) ve belgede tanımlandığı üzere öncelikler, stratejik hedefler ve öncelikli eylemlerin listesi.

Proje, 20051 ulusal kapasite değerlendirmesini yürütmeye yönelik gözden geçirilmiş GEF (Küresel Çevre Fonu) Rehber İlkelerinde ana hatlarıyla belirtilen NCSA metodolojisini kabul edecektir. Proje aynı zamanda ortak GEF-UNDP (Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı)- UNEP NCSA küresel destek programı aracılığıyla sağlanan teknik destek ile ek alet kitlerinden da yararlanacaktır.

rulo Çim yükseltilmiş döşeme yükseltilmiş döşeme web tasarım, web tasarım ankara, kurumsal web tasarım tente matbaa, ankara matbaa, katalog baskı mercedes özel servis, volkswagen özel servis, bmw özel servis

design by Artarda